درباره ما

مجموعه ما دریچه‌ای جدید برای نگاهی جدید هست، نگاهی متفاوت به تمام آدم‌ها و ماجراها. معنای واقعی زندگی و لمس لحظه‌های حضور توی مجموعه ما قابل لمس هست و با ورود آدمها به مجموعه ما مثل یک تونل از تاریکی به روشنایی راه پیدا می‌کنند نور پیدا می‌کنند خودآگاه میشوند و در انتها عاشق….