دانلود دفترچه

 

برای دانلود دفترچه تیپ شناسی روی عکس  کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود تعهد نامه روی عکس  کلیک کنید

 

 

 

 

برای دانلود ثبت ارتعاش روی عکس کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود رسم ارتعاش روی عکس کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : او آینه است

 

 

وقتی من ندارم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

وقتی تو عوض میشوی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

عشق درمانی با قابلیت توصیف ،تبین ،تولید

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/01-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

تمرین عملی درس اول

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

اسلاید درس اول

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s1.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

 

 

فصل دوم: عشق و ارتعاش

 

 

مغناطیس جذب وحفظ عشق به یار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

احساس رشد و پیشرفت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

احساس ارزشمندی و شخصیت پروری

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/02-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

تمرین عملی درس دوم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

اسلاید درس دوم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s2.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

فصل سوم: سه میثاق خوشبختی

 

گفتگوی ایماگویی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

تیپ شخصیت اجتنابی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

تیپ شخصیت بی قرار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/03-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

تمرین عملی درس سوم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

اسلاید درس سوم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s3.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

 

فصل چهار: دوزخ و برزخ ،بهشت در رابطه

سه بخش مغز در روابط

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

دوزخ و برزخ ، بهشت تیپ بی قرار و اجتنابی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

ارتعاش تیپ اجتنابی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

ارتعاش تیپ بی قرار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-4-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/04-4.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلاید درس چهار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s4.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

 

فصل پنج:عشق درونی و پایدار

 

 

عشق آگاهی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

نور آگاهی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

خودآگاهی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/05-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلاید درس پنج

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s5.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

تمرین عملی درس پنجم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t5.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

فصل شش: دوزخ و برزخ ، بهشت

تیپ شخصیت خشک

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

تیپ شخصیت پراکنده

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

دوزخ و برزخ ، بهشت تیپ خشک و پراکنده

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/06-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

تمرین عملی درس شش

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t6.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

فصل هفت:آنان که گذشته را فراموش نمی کنند محکوم به تکرارند

چرا و چگونه عاشق می شویم؟

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

بازگشت به خانه در تیپ های شخصیت منفرد و در هم آمیخته

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

عاشق شدن های ناهوشیار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

پنج مرحله در کشف انتخابهای ناهوشیار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-4-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/07-4.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلایدهای درس هفت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s7.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

تمرین عملی درس هفت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/t7.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

فصل هشت:جادوگری در زندگی حقیقی

ازدواج بدون شکست

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

ارتعاش زوج منفرد و منفعل

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

راهنمای ازدواج بدون شکست

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/08-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلایدهای درس هشت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s8.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

فصل نه:تکنیک عشق آگاهی

ارتعاش تیپ شخصیت منفعل و رقابتی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

بهشت و دروزخ ، برزخ تیپ شخصیت مراقب و تنها

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

شرح تجارب یاران

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلایدهای درس نه

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s9.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

راهنمای تست تیپ شناسی شخصیت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/09-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

تست تیپ شناسی شخصیت

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/test.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود تست[/su_button]

 

فصل ده:وقتی عشق مبنای حیات باشد

وقتی تیپ رقابتی و منفعل برهم عاشق می شوند

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

گفتگوی واکنشی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

فراسونگری بر تیپ های هشتگانه

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-3-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/010-3.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

اسلایدهای درس ده

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/s10.pdf” target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود اسلاید[/su_button]

 

 

فصل یازده:بازگشت به خانه کودکی

انتخاب های ناهوشیار عشقی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/011-1-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/011-1.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

بازگشت به خانه

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/011-2-1.mp4″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فیلم[/su_button]

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/dolateeshgh/011-2.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]