مقدمه ای بر سبک دل بستگی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/01.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

معرفی انواع سبک دلبستگی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/02.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

معرفی پرسشنامه سبک دلبستگی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/03.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

پرسشنامه سبک دلبستگی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/04.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

سبک دلبستکی بی قرار

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/05.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

روشها و راهکارهای رهایی از سبک بی قرار در روابط و محیط های مختلف

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/06.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

سبک دلبستگی اجتنابی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/07.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

روشهای رهایی از سبک دلبستگی اجتنابی با تکنیک

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/08.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

 

مراقبه و تمرکز ذهنی برای ورود به سبک دلبستگی ایم

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/09.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

ادامه مسیر ،باهم تا اوج

ادامه مسیر ،باهم تا اوج

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/010.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

گزیده ای از راهکارهای درمانی برای عبور از سبک های بی قرار و اجتنابی

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/011.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

آشنایی بهار با کامیاب در جشن تابستانی ( سبکهای سوم و چهارم )
از رابطه جنسی استفاده ابزاری نکنید

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/012.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

توصیف ویژگی های سبک دلبستگی دوسوگرا و نیز سبک ایمن

چرا کامیاب سبک دلبستگی ایمن ضعیفی داشت ؟ ( وقتی والدین موفق ، فرزندان را نادیده میگیرند )

چرا سبک دوسوگرا و چرا سبک ایمن ؟

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/013.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

بررسی ویژگی های فکری ، هیجانی و رفتاری در زندگی عشقی بهار و کامیاب

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/014.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

شفای سبک دلبستگی ناایمن متزلزل و ورود به کرانه های امنیت

( راهکارهایی برای خلق و حفظ سبک ایمن دلبستگی )

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/015.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]

 

روزن دل برگشا

[su_button url=”http://dl.drbitahosseini.com/adminsite/ilya/delbastegi/016.mp3″ target=”blank” background=”#673ab7″]دانلود فایل صوتی[/su_button]