بهانه هایی که ممکن است به خاطر آن این محصول را تهیه نکنید:

  • این محصول گران است
  • از من گذشته
  • هر وقت سرم خلوت شد می خرم
  • برای من جواب نمی ده
  • و…

همان طور که مشخص هست این ها همه بهانه هستند و همین بهانه ها باعث می شوند شما در مسیر موفقیت قرار نگیرید.